Contract de sponsorizare

___________________________________ cu sediul social in localitatea _________________, str. _________________________, nr. ___, bloc ____, sc. ___, etaj ___, apartament ___, judet/sector _________, inregistrata la Oficiul de pe langa Tribunalul _________________, sub nr. _________________, CUI _______________, cont IBAN __________________________________, deschis la banca: _________________, telefon _________________, e-mail __________________________________, reprezentata prin __________________________________, avand functia de _________________, in calitate de

SPONSOR

Asociatia pentru dezvoltare durabila – Atelierul de Resurse, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Diligentei nr. 13, Sector 3, inregistrata in registrul asociatiilor si fundatiilor sub nr. 4121143/03.06.2020, in baza Incheierii nr. 80 din 11.03.2020, dispusa de Judecatoria Sector 3 Bucuresti in dosarul nr. 4851/301/2020, CIF 42551129, CIF in scopuri TVA RO42607440 din 11.06.2020, avand contul RO 08 CARP 0451 0137 2469 RO01, deschis la Patria Bank, sucursala Bucuresti Traian telefon: 0756.901.832, e-mail: lucian@atelierulderesurse.ro, reprezentata prin presedinte – Lucian Dornescu, denumita in continuare

BENEFICIAR

au convenit sa incheie prezentul contract de sponsorizare in conformitate cu prevederile legislatiei romanesti privind sponsorizarea, stipulate in Legea 32/1994, ale Noului Cod Civil, precum si prevederile Legii nr. 227/2015 cu modificarile la zi (Codul Fiscal in vigoare), cu respectarea urmatoarelor clauze:

2.1 Obiectul prezentului contract il constituie acordarea de catre Sponsor a sumei de ______ lei cu titlu de sponsorizare, in scopul sustinerii activitatii asociatiei.

2.2 Suma ce face obiectul prezentului contract de sponsorizare va fi oferita in numerar sau prin transfer bancar, in contul RO 08 CARP 0451 0137 2469 RO01, deschis la Patria Bank, sucursala Bucuresti Traian pe numele Beneficiarului

2.3 Suma ce face obiectul prezentului contract de sponsorizare va fi pusa la dispozitie Beneficiarului pana la data de ________

3.1 Beneficiarul are obligatia sa utilizeze suma acordata de sponsor exclusiv in scopul mentionat la art. 2.1. al prezentului contract

3.2 Beneficiarul are dreptul de a aduce la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii Sponsorului.

3.3 Beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze, direct si indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica.

3.4 Beneficiarul declara ca intruneste conditiile prevazute de Codul Fiscal, astfel cum a fost acesta modificat si completat de Legea 30/2019, cu privire la sponsorizare, fiind inscrisa in Registrul entitatilor/unitatilor de cult incepand cu data de 03.06.2020

4.1 Sponsorul se obliga sa nu urmareasca, direct sau indirect, directionarea activitatii Beneficiarului.

4.2 Sponsorul se obliga sa puna la dispozitia Beneficiarului suma de bani ce face obiectul prezentului contract la termenul mentionat in contract.

5.1 Partile se obliga sa respecte prevederile legale privind sponsorizarea.

6.1 Prezentul contract intra in vigoare odata cu semnarea sa de catre Parti si va fi valabil pana la ducerea la indeplinire a obiectului sau.

7.1 Oricare parte poate transmite unei terte persoane, total sau partial, drepturile si obligatiile ce i se cuvin prin acest contract, doar cu acordul scris al celeilalte parti.

8.1 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat.

8.2 Prezentul contract inceteaza prin indeplinirea obiectului sau.

8.3 Contractul inceteaza si in caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizatiei de functionare a unuia din contractanti, caz in care contractul va fi considerat nul, partile insa fiind tinute a indestula datoriile uneia catre alta, datorii rezultate pana la momentul interventiei cauzei de disparitie.

8.4 Incetarea contractului are efecte numai pentru viitor, lasand neatinse prestatiile succesive care au fost facute anterior incetarii lui.

9.1 Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

9.2 Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate.

9.3 Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, prezentand in acest sens si un aviz eliberat de institutiile competente, in termen de 1 zi de la producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

9.4 Daca in termen de 3 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

10.1 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

10.2 In intelesul prezentului contract, adresa pentru scopul transmiterii oricarei comunicari este considerata a fi:

Pentru Sponsor:

 • in atentia: __________________
 • adresa: ____________________
 • nr. telefon: _________________
 • e-mail: ____________________

Pentru Beneficiar:

 • in atentia: Mihai Cumpanasoiu
 • adresa: Str. Diligentei, nr. 13, Seector 3, Bucuresti
 • nr. telefon: +40 729 834 052
 • e-mail: mihai@atelierulderesurse.ro

10.3 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii

10.4 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

11.1 Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.

11.2 In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

12.1 Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul de vointa al partilor, prin act aditional, incheiat in forma scrisa

12.2 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

12.3 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in mod diferit.

12.4 Limba care guverneaza contractul este limba romana.

12.5 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

12.6 Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara si ulterioara incheierii lui

 

Partile au inteles sa incheie astazi, ______________ prezentul Contract in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeasi valoare juridica.

 

BENEFICIAR: Asociatia pentru dezvoltare durabila – Atelierul de Resurse, prin presedinte, Lucian Dornescu

SPONSOR: __________________________________________, prin __________, ___________________

___________________________________ cu sediul social in localitatea _________________, str. _________________________, nr. ___, bloc ____, sc. ___, etaj ___, apartament ___, judet/sector _________, inregistrata la Oficiul de pe langa Tribunalul _________________, sub nr. _________________, CUI _______________, cont IBAN __________________________________, deschis la banca: _________________, telefon _________________, e-mail __________________________________, reprezentata prin __________________________________, avand functia de _________________, in calitate de

SPONSOR

Asociatia pentru dezvoltare durabila – Atelierul de Resurse, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Diligentei nr. 13, Sector 3, inregistrata in registrul asociatiilor si fundatiilor sub nr. 4121143/03.06.2020, in baza Incheierii nr. 80 din 11.03.2020, dispusa de Judecatoria Sector 3 Bucuresti in dosarul nr. 4851/301/2020, CIF 42551129, CIF in scopuri TVA RO42607440 din 11.06.2020, avand contul RO 08 CARP 0451 0137 2469 RO01, deschis la Patria Bank, sucursala Bucuresti Traian telefon: 0756.901.832, e-mail: lucian@atelierulderesurse.ro, reprezentata prin presedinte – Lucian Dornescu, denumita in continuare

BENEFICIAR

au convenit sa incheie prezentul contract de sponsorizare in conformitate cu prevederile legislatiei romanesti privind sponsorizarea, stipulate in Legea 32/1994, ale Noului Cod Civil, precum si prevederile Legii nr. 227/2015 cu modificarile la zi (Codul Fiscal in vigoare), cu respectarea urmatoarelor clauze:

2.1 Obiectul prezentului contract il constituie sustinerea de catre Sponsor, prin efectuarea urmatoarelor servicii specifice sau livrarea urmatoarelor produse:  ___________________________

2.2 Valoarea contractului de sponsorizare agreata de parti este de ______ lei (fara TVA) si poate fi ajustata cu acordul ambelor parti, numai in scris, prin semnarea de acte aditionale.

2.3 Serviciile/produsele ce fac obiectul prezentului contract de sponsorizare vor fi prestate/livrate Beneficiarului la/pana la data de________

3.1 Beneficiarul va aduce la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii Sponsorului

3.2 Beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze, direct si indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica.

3.3 Beneficiarul declara ca intruneste conditiile prevazute de Codul Fiscal, astfel cum a fost acesta modificat si completat de Legea 30/2019, cu privire la sponsorizare, fiind inscrisa in Registrul entitatilor/unitatilor de cult incepand cu data de 03.06.2020

4.1 Sponsorul se obliga sa nu urmareasca, direct sau indirect, directionarea activitatii Beneficiarului.

4.2 Sponsorul se obliga sa puna la dispozitia Beneficiarului suma de bani ce face obiectul prezentului contract la termenul mentionat in contract.

5.1 Partile se obliga sa respecte prevederile legale privind sponsorizarea.

6.1 Prezentul contract intra in vigoare odata cu semnarea sa de catre Parti si va fi valabil pana la ducerea la indeplinire a obiectului sau.

7.1 Oricare parte poate transmite unei terte persoane, total sau partial, drepturile si obligatiile ce i se cuvin prin acest contract, doar cu acordul scris al celeilalte parti.

8.1 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat.

8.2 Prezentul contract inceteaza prin indeplinirea obiectului sau.

8.3 Contractul inceteaza si in caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizatiei de functionare a unuia din contractanti, caz in care contractul va fi considerat nul, partile insa fiind tinute a indestula datoriile uneia catre alta, datorii rezultate pana la momentul interventiei cauzei de disparitie.

8.4 Incetarea contractului are efecte numai pentru viitor, lasand neatinse prestatiile succesive care au fost facute anterior incetarii lui.

9.1 Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

9.2 Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate.

9.3 Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, prezentand in acest sens si un aviz eliberat de institutiile competente, in termen de 1 zi de la producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

9.4 Daca in termen de 3 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

10.1 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

10.2 In intelesul prezentului contract, adresa pentru scopul transmiterii oricarei comunicari este considerata a fi:

Pentru Sponsor:

 • in atentia: __________________
 • adresa: ____________________
 • nr. telefon: _________________
 • e-mail: ____________________

Pentru Beneficiar:

 • in atentia: Mihai Cumpanasoiu
 • adresa: Str. Diligentei, nr. 13, Seector 3, Bucuresti
 • nr. telefon: +40 729 834 052
 • e-mail: mihai@atelierulderesurse.ro

10.3 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii

10.4 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

11.1 Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.

11.2 In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

12.1 Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul de vointa al partilor, prin act aditional, incheiat in forma scrisa

12.2 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

12.3 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in mod diferit.

12.4 Limba care guverneaza contractul este limba romana.

12.5 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

12.6 Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara si ulterioara incheierii lui

 

Partile au inteles sa incheie astazi, ______________ prezentul Contract in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeasi valoare juridica.

 

BENEFICIAR: Asociatia pentru dezvoltare durabila – Atelierul de Resurse, prin presedinte, Lucian Dornescu

SPONSOR: __________________________________________, prin __________, ___________________

COMPLETEAZA FORMULARUL SI TRIMITE-L CATRE NOI, IAR UN COLEG TE VA CONTACTA PENTRU URMATOARELE ETAPE.